V.BW (Beta)
The Shortest Free URL Shortener

V.BW is a Project by Avi Ginsberg